Política de Privacitat – Termes i condicions

El titular del lloc web de Club Hípic Julivert, www.quadresjulivert.com (en endavant el “Lloc Web”), és Santiago Porres Folch amb domicili social en Centre 37, 43391, Vinyols i els Arcs, Tarragona – España, NIF: 39865625R.

El Club Hípic Julivert garantitza la protecció de les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Lloc Web i, en compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

a)  Totes les dades de caràcter personal facilitats a Club Hípic  Julivert seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal y el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporats en el fitxer “usuaris de la pàgina web”, creat i mantingut sota la responsabilitat de Club Hípic Julivert.

b)  Les dades són recavades amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per medis electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així como documentació de diversa naturalesa.

c)  En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb l’establert en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

d)  Club Hípic Julivert es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

e)  Club Hípic Julivert no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per donar serveis a tercers diferents als referits en l’apartat b) del present document o, en el seu cas, per a una utilitat pròpia.

f)  L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que, per tant, posseeix la capacitat legal necessària per la prestació del consentiment en quant al tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb l’establert en la present Política de Privacitat.

g)  L’Usuari pot, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com la revocació del consentiment per qualsevol de les finalitats abans indicades, enviant a Club Hípic Julivert carta degudament firmada a la nostra direcció postal, a dalt indicada, on consten clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar-se fotocòpia del DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.